ඔබ අමතන තුරු
අපි මග බලා සිටින්නෙමු.

kalyanasrilanka@gmail.com